Previous Page  12 / 260 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 260 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

73. GENEL KURUL

XII

Tablo 1. GSYH Büyüme Hızları...................................................................................................6

Tablo 2. Kişi Başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesine Göre).................................................8

Tablo 3. Tüketici Fiyat Endeksi Değişim Oranları. ....................................................................10

Tablo 4. Dünya Mal Fiyat Endeksleri.........................................................................................12

Tablo 5. Uluslararası Piyasalarda Seçilmiş Ürünlerin Fiyatları..................................................13

Tablo 6. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/GSYH......................................................................14

Tablo 7. Dünya Ticaret Hacmi (Mal ve Hizmet Ticareti) Değişim Oranları................................15

Tablo 8. Cari İşlemler Dengesi/GSYH.......................................................................................17

Tablo 9. İşsizlik Oranları............................................................................................................19

Tablo 10. Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi..........................................................................21

Tablo 11. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına (A10) Göre Zincirlenmiş

Hacim Endeksi...........................................................................................................34

Tablo 12. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla. .................36

Tablo 13. Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları.................................................37

Tablo 14. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Harcamalar Yöntemiyle Zincirlenmiş Hacim Endeksi.......38

Tablo 15. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Harcamalar Yöntemiyle Cari Fiyatlarla............................38

Tablo 16. Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, Dayanıklılık Türüne Göre Zincirlenmiş Hacim

Endeksi.....................................................................................................................39

Tablo 17. Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, Dayanıklılık Türüne Göre Cari Fiyatlarla......39

Tablo 18. Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu, Zincirlenmiş Hacim Endeksi..............................40

Tablo 19. Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu, Cari Fiyatlarla....................................................40

Tablo 20. Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla..........................................................................40

Tablo 21. Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretim Miktarları.................................................42

Tablo 22. Sebze Ürünleri Üretim Miktarları...............................................................................43

Tablo 23. Meyve Ürünleri, İçecek ve Baharat Bitkileri Üretim Miktarları. ..................................44

Tablo 24. Tarımsal Destekleme Ödemeleri...............................................................................46

Tablo 25. Sanayi Üretim Endeksi..............................................................................................47

Tablo 26. Ana Sanayi Gruplarına Göre Sanayi Üretim Endeksi................................................49

Tablo 27. Madencilik ve Taşocakçılığı Üretim Endeksi. ............................................................50

Tablo 28. İmalat Sanayi Üretim Endeksi...................................................................................50

Tablo 29. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları.................................................................51

Tablo 30. Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranları......................................................52

Tablo 31. Çalışan Aralıklarına Göre Kapasite Raporu Sayısı ve Toplam Çalışan Sayısı..........53

Tablo 32. Ana Faaliyet Gruplarına Göre Sanayi Kapasite Raporu Sayısı.................................55

Tablo 33. Teknoloji Gruplarına Göre Sanayi Kapasite Raporu Sayısı.......................................56

Tablo 34. İllere Göre Sanayi Kapasite Raporu Sayısı ve Toplam Çalışan Sayısı.....................57

Tablo 35. Enerji Sektörü Üretim Endeksi. .................................................................................58

TABLO LİSTESİ