Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yerli Malı Belgesi

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir.Buna göre yerli malı tanımının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenecektir.Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu Tebliğin 6 ncı maddesine göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek; 7 nci maddesine göre de Tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecektir.Odalarımızdan, borsalarımızdan ve sektör meclislerimizden alınan görüşler doğrultusunda; Bakanlık, Birliğimiz ve TESK temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılar sonucunda oluşturulan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine ilişkin Uygulama Esasları” taslağı 09.10.2014 tarihli yazımızla Bakanlığın uygun görüşüne sunulmuştur.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esaslarına göre “Yerli Malı Belgesi”nin Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur. Bu uygulamaya http://ymb.tobb.org.tr adresinden (Bu adresi sadece oda ve borsalar kullanabilir) giriş yapılacaktır.İşlemlerin nasıl yapılacağı “Yerli Malı Belgesi Kılavuzu”nda belirtilmiştir. Yerli Malı Belgesi Kılavuzu ve “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ile eklerine aşağıda   yer verilmiştir.


ÖNEMLİ NOT: İMALATÇILAR YERLİ MALI BELGESİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDA 4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 INCI MADDELERDEKİ EVRAKLARI İNDİRİP GEREĞİNCE DOLDURDUKTAN SONRA ÜYESİ OLDUKLARI ODA VEYA BORSAYA BAŞVURMALIDIR.

 


1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı

2) Yerli Malı Tebliği

3) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

4) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

5) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

6) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

7) Yerli Malı Belgesi Formu

8) Yerli Malı Belgesi Kılavuzu

9) Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

10) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

11) CPV-CPA Dönüşüm Listesi

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA