Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri Metaverisi

Metaveriyi Word formatında indirmek için lütfen tıklayınız.

 

İstatistik adı

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı:
Kurulan ve kapanan şirket istatistiklerinin üretim amacı, kamu politikalarının üretilmesinde karar alıcılara veri sağlamak, iş kurmak isteyen girişimciler, kullanıcılar ile araştırmacıların veri ihtiyacını karşılamaktır.

Verinin tanımı:
Kurulan ve kapanan ticaret şirketleri (anonim, limited, paylı komandit, komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler), ve gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile ilgili  bilgilerin yer aldığı veri setidir.

İstatistiki kavramlar ve tanımlar:
Kurulan şirket sayısı: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanlara göre faaliyete başlayan (tüzel kişilik kazanan) ticaret şirketi sayısı
Kapanan şirket sayısı: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanlara göre faaliyeti sona eren (ticaret sicilinden silinen) şirket sayısı
Kurulan/kapanan şirketin türü: Limited, Anonim, Paylı Komandit, Komandit, Kollektif şirketiler ile Kooperatif ve Gerçek kişi ticari İşletmesi
Kurulan şirketlerin Faaliyet alanı: Kuruluş ilanında yer alan faaliyetine göre atanan Nace Rev. 2 kod karşılığını
Kuruluş Sermayesi: Kuruluş ilanında yer alan TL olarak sermayesi 
Kurulan/kapanan şirketin bulunduğu il: Tescili yapan Ticaret sicili Müdürlüğü’nün bulunduğu ildir.
Kurulan şirketlerin ortak sayıları: Kuruluş ilanında yer alan gerçek/tüzel kişilerin sayısıdır.
Kurulan/kapanan Şube sayıları: Faal olan şirketlerin yeni açtığı veya kapattığı şube sayılarıdır.
En çok kurulan ve kapanan faaliyetler: Kurulan veya Kapanan şirketlerin Nace Rev. 2 ye göre faaliyet alanı
İllere Göre kurulan/kapanan şirketlerin türleri: Kurulan kapanan şirketlerin illere göre dağılımı
İllere Göre Kurulan Şirketlerin sayısı ve Yıllık Sermaye Dağılımı: İllerde Kurulan şirketlerin birikimli sermayesi
İllere Göre Kapanan Şirketlerin sayısı: İllere göre kapanan şirket sayıları
Kurulan Kooperatiflerin Genel Görünümü: Kooperatiflerin türlerine göre sınıflandırılmış kuruluş sayılarıdır.
Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler: Türkiye genelinde Yabancı Sermaye Kanunu esas alınmak suretiyle, ortağının uyruğu veya ikametgâh ülkesine göre yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin sayısıdır.
Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Toplam sermayesi:  Kurulan şirketlerdeki Yabancı Sermaye Kanunu kapsamında şirketlerin sermayelerinin toplamını,
Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerdeki yabancı sermaye toplamı: Kurulan şirketlerdeki Yabancı Sermaye Kanunu kapsamında giren ortakların sermayelerinin toplamını,
İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler: İllere göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısını,
İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin sermayesi: İllere göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sermayelerinin toplamını,   
Ülkelere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler: Ülkelere göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısını,
Ülkelere göre Kurulan Şirketlerin sermayesi: Ülkelere göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sermayelerinin toplamını,
Yabancı Sermayeli Şirketlerin faaliyet alanı: Yabancı sermayeli şirketlerin Nace Rev. 2 ye göre faaliyet alanı,
Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının Uyruğa ve Faaliyetine Göre Dağılımı: Yabancı ortağın uyruğu ve faaliyet türüne göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısını,
Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının İllere ve Uyruğuna Göre Dağılımı: Yabancı ortağın uyruğu ve kurulduğu ile göre kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısını,
Tür Değişiklikleri: Tür değiştiren şirket ve ticari işletmelerin türlerine göre dağılımını,
Nuts düzeyinde bölgere göre kurulan şirket sayıları ve sermayeleri
Nuts Düzeyinde Bölgelere Göre Kurulan/Kapanan şirket sayıları

Sınıflamalar: PRODTR-2010, CPA 2008, İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS), 2010 kullanılmaktadır. Sınıflamaların yapısına
https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/ChangeLocaleAction.do?dil=tr” adresinde yer alan "Sınıflama Sunucusundan" erişilebilir.

Ayrıca Şirket türü ve kooperatif alt türleri kod listeleri kullanılmaktadır. Yapıları aşağıdaki gibidir:

Şirket türü Kod Listesi

 1. Anonim Şirket
 2. Kollektif Şirket
 3. Paylı Komandit
 4. Komandit Şirket
 5. Limited Şirket
 6. Kooperatif Şirket

Kooperatif alt türü kod listesi

 1. Eğitim/Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
 2. Hamallar Taşıma Kooperatifi
 3. Konut Yapı Kooperatifi
 4. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
 5. Pancar Ekicileri Kooperatifi
 6. Site İşletme Kooperatifi
 7. Sulama Kooperatifi
 8. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
 9. Temin Tevzi Kooperatifi
 10. Turizm Geliştirme Kooperatifi
 11. Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
 12. Esnaf Sanatkâr Kredi Ve Kefalet Kooperatifi
 13. İşletme Kooperatifi
 14. Küçük Sanat Kooperatifi
 15. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
 16. Sigorta Kooperatifi
 17. Su Ürünleri Kooperatifi
 18. Tarım Satış Kooperatifi
 19. Tedarik Ve Kefalet Kooperatifi
 20. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
 21. Tüketim Kooperatifi
 22. Tütün Satış Tarım Kooperatifi
 23. Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi
 24. Yardımlaşma Kooperatifi
 25. Yaş Sebze Ve Meyve Pazarlama Kooperatifi
 26. Yayıncılık Kooperatifi
 27. Sağlık Hizmetleri Kooperatifi
 28. Hizmet Kooperatifi
 29. Danışmanlık Kooperatifi
 30. Enerji Kooperatifi
 31. Esnaf Sa. Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği
 32. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. Birliği
 33. Tarım Kooperatifleri Birliği
 34. Turizm Geliştirme Kooperatifleri Birliği
 35. Üretim Temin Dağıtım Kooperatifleri Birliği
 36. Küçük Sanat Kooperatifleri Birliği
 37. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği
 38. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri Birliği
 39. Tüketim Kooperatifleri Birliği
 40. Yapı Kooperatifleri Birliği
 41. Yetiştirici Birlikleri
 42. Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği
 43. Üretici Birlikleri
 44. Esnaf Sa. Kredi Ve Kefalet Merkez Birliği
 45. Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği
 46. Motorlu Taşıyıcılar Koop. Merkez Birliği
 47. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği
 48. Milli Kooperatifler Birliği

Hedef kitle:  : Türkiye’de kurulan ve kapanan tüm ticaret şirketleri ile ticari işletmeler hedef kitledir.

Coğrafi kapsam: Türkiye

Coğrafi düzey: Veriler, coğrafi bölge ve İBBS, 2010 3. Düzeyde (il düzeyi)  Yayımlanmaktadır.

Sektörel kapsam: Tüm sektörler kapsanmaktadır.

Zaman kapsamı: 2010-2021

Diğer kapsam: Diğer kapsam yoktur.

Kapsamdaki sınırlılıklar: Kapsamda sınırlama yoktur.

İstatistiki birim: : Kurulan ve kapanan tüm ticaret şirketleri ile ticari işletmelerdir.

Temel dönem/yıl: Temel dönem/yıl bulunmamaktadır.

Referans dönemi: Aylık olarak her takvim ayının birinci ve son günlerinin arası (Birinci ve son gün de dahil olmak üzere) referans dönem olarak alınmaktadır.

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Kurulan şirket sayısı

Adet

Kapanan şirket sayısı

Adet

Kurulan/kapanan şirketin türü

Anonim, Kollektif, Paylı Komandit, Komandit, Limited, Kooperatif

Kurulan şirketlerin Faaliyet alanı

Nace Rev. 2 göre faaliyet alanı

Kuruluş Sermayesi

TL

Kurulan/kapanan şirketin bulunduğu il

Tescili yapan Ticaret sicili Müdürlüğü’nün bulunduğu il

Kurulan şirketlerin ortak sayıları

Kişi sayısı

Kurulan/kapanan Şube sayıları

Adet

En çok kurulan ve kapanan faaliyetler

Kuruluş ve kapanış ilanında yer alan faaliyet alanları

İllere Göre kurulan/kapanan şirketlerin türleri

Anonim, Kollektif, Komandit, Limited, Kooperatif

İllere Göre Kurulan Şirketlerin sayısı ve Yıllık Sermaye Dağılımı

Adet, TL 

İllere Göre Kapanan Şirketlerin sayısı

Adet 

Kurulan Kooperatiflerin Genel Görünümü

Adet

Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Adet

Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin sermayesi

TL

İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Adet

İllere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin sermayesi

TL

Ülkelere göre Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketler

Adet

Ülkelere göre Kurulan Şirketlerin sermayesi

TL

Yabancı Sermayeli Şirketlerin faaliyet alanı

Yabancı sermayeli kabul edilen şirketlerin Kuruluş ilanında yer alan Nace Rev. 2 ye göre faaliyetleri

Faaliyete göre Yabancı Sermayeli Şirketler

TL

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının Uyruğa ve Faaliyetine Göre Dağılımı

TL

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşlarının İllere ve Uyruğuna Göre Dağılımı

TL

Tür Değişiklikleri

Adet

Nuts düzeyinde bölgere göre kurulan şirket sayıları ve sermayeleri

Adet, TL

Nuts Düzeyinde Bölgelere Göre Kurulan/Kapanan şirket sayıları

Adet

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: Aylık

Verinin yayımlama sıklığı: Aylık. Veriler her takvim ayının 3. Haftası Cuma günü saat 10:00 da yayınlanmaktadır.

Zamanlılık

 

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi:

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün):  -

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 20 gün.

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Verilerin yayınlanma takvimi her takvim yılı için TÜİK tarafından duyurulan Ulusal veri (UVYT) takvimine işlenmektedir.

Veri yayımlama takviminin internet adresi: https://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/uvyt.php

Veri dağıtım politikası: Veri internet üzerinden yayınlanmaktadır.

Eş zamanlı yayımlama

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Tüm kullanıcılarla aynı anda paylaşılır ayrıca Basın kuruluşlarına basın duyurusu olarak dağıtılır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veri herhangi bir kurum ile önceden paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aittir.

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Veri üretimi Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılmakta olup koordinasyon ve paylaşım TOBB tarafından yapılmaktadır.

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Veri gizliliği TOBB tarafından sağlanmaktadır. Ticaret sicili kayıtları herkese açık olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmaktadır..

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman:  Çalışanlar Odalar tarafından istihdam edilmekte olup finansmanı ilgili Odalar tarafından sağlanmaktadır. TOBB bünyesinde ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen ilanlar kontrol edilip kayıt ve ilan edilmektedir..

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Gelen veri talepleri yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplanmaktadır. Kullanıcı memnuniyeti anketlerle izlenmektedir.

Kalite politikası: Kurumda Toplam Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Kurumun kalite belgesi mevcut olup günceldir. Kurumumuzda TSE-ISO-EN 9001 2015 kalite belgesi mevcuttur.

Kalitenin izlenmesi: Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite izlenmektedir.

İstatistiklerin yansızlığı: İdari kayıt kullanılmakta olup mutlak yansızlık söz konusudur.

Veri kaynakları: Veri kaynağı idari kayıttır. Veri kaynağı ay boyunca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan kurulan/kapanan şirket ilanlardır.

Yöntem: Tacirler tescil işlemleri için ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüklerine müracaat ederler. Tescil Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından oluşturulan MERSİS programında gerçekleştirilir. Tescil edilen hususlar elektronik ortamda ve kâğıt ortamında olmak üzere iki şekilde Birliğimiz Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne iletilmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne elektronik ortamda intikal eden ilanlar iki saat içerisinde, kağıt ortamında intikal eden ilanlar ise takip eden iş günü yayımlanmaktadır. İstatistikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlar esas alınarak hazırlanmaktadır.    

Dağıtım şekilleri: Her takvim ayının 3. Haftası Cuma günü saat 10:00 da TOBB web sitesinde veri tablosu olarak https://tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinden yayınlanır ve Basın kuruluşlarına Basın duyurusu olarak duyurulur.

Haber bültenleri aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır.
https://tobb.org.tr/resmi-istatistik

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: Hatalı yorumlama tekzip veya görüş varsa TOBB tarafından değerlendirilir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: İstatistiksel veri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Türk Ticaret Kanunu’ nun 35 inci ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 56 ncı maddelerine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkardığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanlarından derlenir. Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında tescil edilen hususların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (genel kurula toplantıya davet, alacaklılara çağrı vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsel düzeltme yoktur. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (genel kurula toplantıya davet, alacaklılara çağrı vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi yoktur.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

Verilerle ilgili herhangi bir yorum yapılmamaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

 

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi yoktur.

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Düzenli revizyon yapılmamaktadır.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ile değişiklik olursa önceden duyurulur. Revizyon olursa https://tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinden duyrulur.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

Metodoloji ve yasal dayanak https://tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinde duyurulmuştur.

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

Verinin içsel tutarlılığı: İlgili birimlerce içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: Zamansal tutarlılık kontrolleri sistem tarafından otomatik ve ayrıca raporu inceleyen uzman tarafından yapılmaktadır.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: : İlgili birimlerce sektörel ve alanlar arası tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Notlar

Metaverinin son gönderilme tarihi

07/04/2021

Metaverinin son onaylanma tarihi

 

Metaverinin son güncellenme tarihi

07/04/2021

Resmi İstatistik Metaveri Şablonu, Versiyon 1

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA