Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

1) Ekonomik, ticari ve sınai konularda mevzuat çalışmalarına, bakanlıklar, Başbakanlık, TBMM komisyonlarındaki toplantılara, Birliği temsilen katılmak, yeni hukuki düzenlemelere ilişkin olarak diğer birimler ve oda/borsalarla koordineli çalışarak görüş oluşturmak,
 
2) Birliğe ilişkin hukuki konularda Başkanlık, Genel Sekreterlik makamı veya (Genel Sekreterce verilecek izinle) diğer birimlerden sorulan işlemlerin hukuki yönleri ve icapları hakkında “mevzuata uygunluk görüşü” bildirmek ve danışmanlık yapmak,
 
3) Oda/borsaların ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik görüş isteklerini cevaplandırmak,
 
4) Birliğin hukuki işlemlerini düzenleme amaçlı yönetmelik, yönerge ve genelgeleri hazırlamak, Birlik tarafından akdedilecek sözleşmeleri düzenlemek veya sözleşme taslaklarına dair görüş bildirmek,
 
5) Birliğin taraf olduğu her türlü hukuk, ceza, vergi davaları ile idari davaları ve icra takiplerini ait olduğu makam ve mercilerde ikame etmek, izlemek, savunmak, adli ve idari yargı yerleri, mahkemeler ve icra daireleri ile noterlerce Birliğe yapılacak tebligatları kabul edip, hukuki icapları hakkında ilgili birimlerle gerekli görüş alış verişini yapmak ve bunları cevaplandırmak, bu mercilerle yazışmaları yürütmek,
 
6) Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararları izlemek, Birliği ilgilendirenleri tasnif etmek, sorulduğunda bunlar hakkında bilgi vermek, camiayı ilgilendiren hukuki düzenlemelerin mevzuat bülteni kapsamında elektronik ortamda oda/borsalara duyurulmasını sağlamak,
 
7) Gümrük Müsteşarlığı’nın Milletlerarası Karayolu Taşımacılığı (TIR) Sözleşmesi’nin kefaletle ilgili maddeleri gereğince Birlik hakkında açtığı takibatlarda gereken hukuki yardımda bulunmak ve bu amaçla ilgili birim ile iş birliği yapmak,
 
8) TOBB Tahkim Divanı sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 
9) Mevzuat Komisyonunun toplanması, raporunun ve Genel Kurula sunuş metinlerinin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 
10) Birliğin paydaş olduğu hukuki çalışmalar kapsamındaki çalışma gruplarına Birliği temsilen katılmak.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA