Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kurullar

 • Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

   

  29/06/2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu” kurulmuş olup, Birliğimiz, diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile birlikte söz konusu Kurulda daimi üye olarak yer almaktadır.

   

  Kurul, uygulamada ortaya çıkan sorunların, ihtiyaçların, mevcut veya olabilecek talep ve önerilerin görüşülerek, bu sorunlara yerinde çözüm önerilerinin üretilebilmesini, bu öneri ve değerlendirmelerin konuyla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olan Ekonomi Bakanlığı’na sunulabilmesini teminen kurulmuştur. Kurul çalışmalarını Ticaret Bakanlığı başkanlığında yürütmektedir. • Pazara Giriş Komitesi

   

  Dünya Ekonomisin büyük bir krizden geçtiği, Dünya ticaretinin daraldığı ve ülkelerin çeşitli korumacı politikalara yönelmeye başladığı günümüzde mevcut ihraç pazarlarımızdaki Pazar payımızın korunması ve ihracatçılarımıza alternatif pazarlara giriş imkanı sunulması özel önem kazanmıştır.

   

  İhracatçılarımızın pazarlar hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, pazara giriş faaliyetlerinin daha yoğun ve etkin hale getirilmesi her zamankinden daha gerekli hale gelmiştir. Bu kapsamda yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve bu yaklaşıma uygun yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

   

  Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Pazara Giriş Projesi “Enformasyon” ve “Aksiyon” olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. “Aksiyon” bölümünde üst düzey karar alma mercii olan “Pazara Giriş Komitesi”’nin başkanlığı Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Pazara Giriş Komitesinin altında ise iki ayrı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bu gruplardan ilkinin başkanlığı İhracat Genel Müdürü, sekretaryası İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” dur. Pazara Giriş Komitesi altında görev yapan çalışma gruplarından diğeri olan ve başkanlığı Anlaşmalar Genel Müdürü, sekretaryası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”dur.

   

 • Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu

   

  27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ Genel Konsey toplantısında, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın (TKA) bir mal ticareti anlaşması olarak DTÖ Anlaşması EK 1A’ya eklenmesine dair Protokol kabul edilmiştir. Söz konusu Anlaşmayı onaylayan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile “Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol” ile söz konusu protokolün ekinde yer alan TKA’nın sayılı Bakanlar Kurulu kararı onaylanması uygun bulunmuştur. Protokol ve eki anlaşma 29 Şubat 2016 tarihli 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

   

  İlgili Anlaşma’nın 23. Madde 2. Fıkrasında yer alan idari düzenlemeler kapsamında, Anlaşma hükümlerinin ülke içinde uygulanmasını ve koordinasyonunun sağlanmasını kolaylaştırmak üzere üye ülkelerde “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi”nin kurulmasını öngörmüştür. Bu kapsamda Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 3 Aralık 2016 tarih ve 2016/27 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur.

   

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Kurulun, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılması öngörülmüş ve buna ilişkin 2019/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

   

  Birliğimiz, Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nin üyesidir. Komite, 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

   

 • 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Koordinasyon Kurulu

   

  06/06/2012 tarihli ve 2012/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 13/06/2012 tarih, 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara Birliğimizce devam edilmektedir.

   

  2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın 2020-2023 yıllarını kapsayan 3. dönemine ilişkin çalışmalara birliğimizce iştirak edilmektedir.

   

   

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA