Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

EULEPYAPAY ZEKA, SANAL GERÇEKLİK ve SOSYAL İNOVASYON ALANINDA
ÖĞRENME DENEYİMİ PLATFORMU (EULEP) PROJESİ

 

PROJE Künyesi

 

Projenin Kısa Adı  : EULEP

 

Projenin Açık Adı  : Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR) ve Sosyal İnovasyon/Yenilik (SI) Alanlarında Uluslararası Yenilikçi Mesleki Eğitim Geliştirmek ve Uygulamak için Mesleki Mükemmeliyet Merkezlerinin Birbirine Bağlanması

 

Proje Web Sayfası          : https://eulep.eu/about-eulep/

Uygulama Süresi            : 48 ay (Haziran 2022 - Mayıs 2026)

Toplam Proje Bütçesi     :4.925.481 Avro

 

Hedef Kitle                    : Mesleki eğitim sağlayıcıları, işletmelerin (KOBİ’lerin) insan kaynakları birimleri, şirket çalışanları, Odalar, farklı ufuklara sahip mesleki eğitim alan/alacak öğreniciler, Avrupa dijital inovasyon hubları, ilgili kamu kurumları, politika yapıcıları ve mesleki eğitim sürecinde yer alan tüm taraflar hedef kitle kapsamındadır.

 

Proje İçeriği ve Amacı    : EULEP projesi, Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezlerini (C-VET) daha cazip hale getirmek için 8 ülkeden 20 kurumun beraber çalışmasını sağlayacak bir platformdur. Proje;


-İşletmelerin yapay zeka, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon konularındaki beceri açıklarını tespit etmeyi,


-Tespit edilen beceri açığına uygun yeni eğitim modülleri geliştirmeyi,


-Bu konulardaki mesleki eğitimi ekonomik kalkınma stratejileri içine dahil edip, uygulamaya koymayı ve sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

 

 

EULEP projesi Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ kapsamında desteklenen mesleki eğitim ve öğretimde (VET) mükemmelliği geliştirmeye yardımcı olan uluslararası bir işbirliği platformudur. Projenin ana hedefi, yapay zekâ, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon konularında şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu doğrultuda yenilikçi mesleki eğitim yöntemleri geliştirmektir.

 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları (EUROCHAMBRES) liderliğinde yürütülen EULEP projesi çok uluslu bir Konsorsiyum ortaklığı olup, Türkiye adına TOBB lider kuruluş olarak TOBB ETÜ ve TEPAV ile birlikte yer almaktadır. Proje kapsamında aşağıda belirtilen 8 ülkeden 20 kuruluş ile birlikte çalışılmaktadır.

 

I-Belçika

 • EUROCHAMBRES (Proje Koordinatörü)
 • Brüksel Yetişkin Eğitimi Merkezi (CVO SEMPER)
 • Brüksel Ticaret ve Sanayi Odası (BECI)

II-Avusturya

 • Avusturya Ticaret Odası (WKO)

III- İspanya

 • Katalonya Açık Üniversitesi Vakfı (JOC)
 • Terrassa Ticaret ve Sanayi Odası (Teressa CCI)
 • Terrassa  Şehir Konseyi (AJT Terrassa)

IV-Fransa

 • Var Ticaret ve Sanayi Odası (VAR CCI)
 • GIP FIPAN:  Nice Akademisi -  Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi

V-İtalya

 • İtalya Ulusal Ticaret Odası (Unioncamere)
 • Cenova Üniversitesi
 • İşletmeler Eğitim Enstitüsü (IFOA)
 • Kamu Politikaları Analiz Enstitüsü (INAPP)

VI-Letonya

 • Ogre Teknik Okulu (OTS)
 • Letonya Ticaret ve Sanayi Odası (LCCI)

VII-GKRY

 • GKRY Ticaret ve Sanayi Odası (CCCI)
 • GKRY Sosyal İnovasyon Merkezi (CSI)

VIII-Türkiye

 • TOBB
 • TOBB ETÜ
 • TEPAV

 

Proje Faaliyetleri (Çalışma Paketleri): Proje kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıda özetle sunulmaktadır;

 

 • Piyasa Analizi adlı çalışma paketi kapsamında diğer proje ortağı olan 7 ülkede olduğu gibi Türkiye’de de şirketlerin yapay zekâ, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon konularındaki farkındalıkları ve açıkları nedir? Çalışanlarının hangi yetkinlikleri artırılmalı ya da kazandırılmalıdır? Ne gibi eğitimlere ihtiyaç vardır? Bu sorulara cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik konusunda şirketlerle anket yapılmakta, sosyal inovasyon konusunda ise şirketlerden oluşan bir odak grup çalışması yapılması öngörülmektedir.

 

 • Yapılacak Sosyal Yenilik Odak grup çalışması sonuçları ile AI, VR konulu anket sonuçları biraraya getirilerek, analizi yapılacak, belirlenen ihtiyaçlar beceri, bilgi ve yetkinlik olarak öğrenim çıktılarına dönüştürülecektir.

 

 • Öğrenim çıktıları her ülkede kurulacak VET (Mesleki Eğitim) Konseyleri tarafından gözden geçirilecek, hali hazırda bu ihtiyaçları karşılayan eğitim modulleri var mı kontrol edilip ülke haritalarının çıkarılması, varsa eksiklikler neler ortaya koyulacaktır. Bir sonraki aşamada bu eksiklik ve ihtiyaçları karşılayan yeni modüllerin geliştirilmesi/ ya da mevcut müfredatın revize edilmesi öngörülmektedir.

 

Nihayetinde “İşgücünün AI, VR ve Sosyal İnovasyon konularında becerilerinin artırılması ve yeni beceriler kazandırılması için ihtiyaçlar” başlıklı bir rapor hazırlanacaktır.

 

Rapora erişmek için tıklayınız.

 

 • Öğrenim Yolu ve Metodolojilerinin Tanımlanması:

 

Üç alanın (Yapay zeka, sanal gerçeklik ve sosyal inovasyon) her biri için modüller ve 3 öğrenme yolu ve eğitim materyalleri geliştirilecektir.

 

Yüksek Öğrenim ile Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının öğrenme çıktılarını mevcut müfredat ve eğitim yollarına entegre etmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede;

 

 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF), Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (NQF), Meslekî Eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile uyum gözetilecek,
 • Eğiticilerin eğitimi kılavuzu hazırlanacak,
 • Eğitim metaryelleri tanımlanacak (video, power point vb.),
 • Değerlendirme metodları tanımlanacak,
 • AI, VR, SI eğitim metaryelleri geliştirilecektir.

 

Tanımlanan eğitim yolları için tıklayınız.

 

III- Öğrenme Deneyimi Platformu :
Projede elde edilen çıktılar kullanılarak, e-learning platform (çevrim içi eğitim platformu) oluşturulacak ve test edilecektir.

 

IV-Eğiticilerin Eğitimi Pilot Uygulamlar - Son Kullanıcı Olarak Şirket Personeline Yönelik Kapasite Oluşturma Oturumları

 • Hazırlanan ve online platforma entegre edilen eğitim metaryellerinin VET ve eğitim sağlayıcılarla birlikte pilot uygulaması yapılacak,
 • Ulusal/bölgesel “eğitmenleri eğitimi” pilot oturumları yapılacak,
 • Pilot uygulama aşaması sona erdiğinde, kapasite geliştirme oturumları uygulanacaktır. Bunun için farklı iş sektörlerinden firmalar, son kullanıcı olarak yer alacaktır.
 • Modüllerin eğitim yolu ve içeriği katılımcı şirketlerin/çalışanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlanacaktır.
 • Proje sonuçlarını, özellikle “Eğiticileri eğitimi” kılavuzunu yaygınlaştırılacak, uluslararası etkinlikler düzenleyerek Avrupa düzeyinde Mesleki Eğitim ve Öğretimin önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır.

 

V- Mesleki Eğitim ve Öğretimde (VET) işbirliği ve teşvik için bölgesel merkezler kurmak – kampanyalar yapmak

 

 • Her ülke, seçilen konularda (AI, VR, SI) işbirliği ve ortak eylem yapmak için en az bir EDIH (Avrupa Dijital Inovasyon Merkezi)  belirleyecektir. Bu seçilen EDIH ile mutabakat zaptı imzalanacaktır. Ortak VET kampanyaları yapılacaktır.

 

Seçilen merkezle ortak faaliyetler, Mesleki Eğitim ve Öğretim tanıtım kampanyalarının geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacaktır. Etkinlikler atölyeler, festivaller, fuarlara katılım şeklinde olabilir

 

Seçilen merkezle beceri yarışmaları organize edilecektir. Böylece Mesleki Eğitim ve Öğretimin çekiciliği ve mükemmelliği, öğrencilerin mesleki gelişimlerini teşvik edilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.

VI- AI, VR ve SI Alanında Her Ülkede Mesleki Eğitim Konseyleri Kurulması

 

 • Mevcut projede geliştirilen ve öğretilen AI, VR ve SI eğitim modülleri büyük bir çoğalma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle ortaklar için öğretim sürecinin proje süresinin ötesinde ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi önemlidir.
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim konseyleri metodolojisinin diğer kuruluşlar ve farklı AB ülkelerinde sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir olduğundan emin olunacaktır.
 • Her ülke merkezinde Mesleki Eğitim ve Öğretim Konseylerinin kurulması uzun bir süreçtir;  Ancak Projenin ana hedefi, her Mesleki Eğitim ve Öğretim Konseyinin olası bir resmileştirilmesi için temelleri atmaktır.

 

 

Daha detaylı bilgi ve proje çıktıları için : https://eulep.eu/about-eulep/

 

 


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA